วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,338 การศึกษาเปรียบเทียบการให้กลูโคคอร์ติคอยด์ 5 วัน VS 14 วัน ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) กำเริบเฉียบพลัน

Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
The REDUCE Randomized Clinical Trial
JAMA. 2013;309(21):2223-2231. 

แนวทางในระดับนานาชาติสนับสนุนการใช้กลูโคคอร์ติคอยเป็นเวลา 7 -14 วัน ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) กำเริบเฉียบพลัน แต่ปริมาณและระยะเวลาที่ที่เหมาะสมยังไม่เป็นที่ทราบ ในการศึกษานี้ใช้การให้กลูโคคอร์ติคอยด์คือเพรดนิโซโลน 40 มก./วัน เป็นเวลา 5 วัน เปรียบเทียบกับการให้ 14 วัน ซึ่งผลลัพธ์หลักที่ดูคือระยะเวลาที่เกิดการกำเริบเฉียบพลันในช่วงเวลา 180 วัน โดยผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการกำเริบเฉียบพลัน การเสียชีวิต และการฟื้นตัวกลับมาทำงานของปอด โดยการให้แบบ 14 วันจะมีระดับเฉลี่ยของยาสะสมมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แต่การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง, การมีภาวะความดันโลหิตสูงไม่ได้เกิดบ่อยกว่า
ซึ่งในการศึกษานี้ได้สรุบไว้ว่า การให้ยา 5 วัน ไม่ได้เหนือกว่าการให้ 14 วัน ในกรณีที่มีการกำเริบเฉียบพลันภายใน 6 เดือน แต่ลดการที่ต้องได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้สนับสนุนการใช้การรักษาด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์เป็นเวลา 5 วันในการกำเริบเฉียบพลันของปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Ref: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1688035

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น