วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,356 ความผิดปกติทางผิวหนังในโรคต่อมไร้ท่อ

โดย อ. นพ. เอกราช อมรรังสรรค์
โดย อ. พญ. วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ 
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

เนื้อหาประกอบด้วย
-บทนำ
-ความผิดปกติทางผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวาน
-โรคต่อมไทรอยด์
    ผลของไทรอยด์ฮฮร์โมนต่อผิวหนัง
    ภาวะไทรอยด์ฮฮร์โมนเกิน
    ภาวะไทรอยด์ฮฮร์โมนต่ำ
-โรคต่อมพาราไทรอยด์
    ผลของพาราไทรอยด์ฮฮร์โมนต่อผิวหนัง
    ภาวะพาราไทรอยด์ฮฮร์โมนเกิน
    ภาวะพาราไทรอยด์ฮฮร์โมนต่ำ
-โรคของต่อมหมวกไต
    ผลของกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อผิวหนัง
    ผลของ ACTH ต่อผิวหนัง
    ภาวะคอร์ติซอลเกิน
    อาการคอร์ติซอลต่ำจากต่อมหมวกไตผิดปกติ
-โรคของต่อมใต้สมอง
    ผลของฮฮร์โมนจากต่อมใต้สมองต่อผิวหนัง
    Acromegaly
    Panhypopituitarism
-โรคของฮอร์โมนเพศผิดปกติ
    ภาวะฮอร์โมนแอนโดรเจนเกิน
    ภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนเกิน
    ภาวะฮอร์เพศบกพร่อง
-Glucagonoma
-Pheochromocytoma

Link: http://inderm.go.th/Research/web/Project_Pig4/Research_pdf/14.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น