วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,334 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน (percutaneous coronary intervention, PCI)

1. Angiographic success   หมายถีง ซึ่งในอดีตก่อนที่จะมีการใช้ stent ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การตีบเหลือน้อยกว่า 50%  และมี TIMI 3 flow โดยการตรวจจากการฉีดสี แต่ในปัจจุบันได้ลดอัตราคงเหลือรอยตีบของหลอดเลือดหัวใจที่ 20%
2. Procedural success  หมายถึงการมี angiographic success ดังข้างต้นโดยที่ไม่มี major complication ในระยะที่อยู่โรงพยาบาล เช่น การเสียชีวิต, การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย และการที่ต้องได้รับการผ่าตัด CABG ฉุกเฉิน
3. Clinical success  
• Short term clinical success หมายถึงการมี  procedural success ร่วมกับการตรวจพบอาการ  และอาการแสดงของหัวใจขาดเลือดดีขึ้น หรืออาการหายไปภายหลังการทำหัตถการ
• Long term clinical success หมายถึงการที่มี short term clinical success และไม่มีอาการ และอาการแสดงของหัวใจขาดเลือดภายหลังการทำหัตถการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งตัวแปรที่สำคัญ คือ การเกิดการตีบซ้ำของหลอดเลือดที่ทำหัตถการ (restenosis)

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ ผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention, PCI)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น