วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2,344 คู่มือเวชปฏิบัติหัตถการสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556

จัดทำโดย
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยความรวมมือจาก
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณวราวุธ  สุมาวงศ์ และ
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
ลิ้งค์ Click

2 ความคิดเห็น: