วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,014. Hypertension with hypokalemia

หญิง 39 ปี พบมีภาวะความดันโลหิตสูง ร่วมกับพบมีภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ จะมีการวินิจฉัยแยกโรคอะไร จะทำการตรวจวินิจฉัยอะไรบ้าง จะเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตสูงตัวใดในระหว่างทำการตรวจหาสาเหตุครับ?(ผู้ป่วยไม่รับประทานยาใดๆที่ทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ และจากการตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วยังไม่พบสาเหตุ)

การวินิจฉัยแยกโรคภาวะความดันโลหิตสูง
ร่วมกับพบมีภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ
-Hypertension with diuretic
-Primary hyperaldosteronism
-Cushing’s syndrome
-Pheochromocytoma
-Renal vascular disease
การตรวจวินิจฉัย
-อัตราส่วน PAC:PRA มากกว่า30 ร่วมกับ PAC มากกว่า15 ng/dL และได้ทำการตรวจซ้ำแล้วจะสนับสนุน primary hyperaldosteronism
-อัตราส่วน PAC:PRA ไม่สูงโดยที่PAC สูง ให้ตรวจประเมิน renal vascular disease โดยMRI หรือ CT angiography
 -24 hour urinary fractionated metanephrines หรือ plasma fractionated free metanephrines ใช้ตรวจหา pheochromocytoma
-24 hour urinary free cortisol หรือ overnight low-dose dexamethasone-suppression test ใช้ตรวจหา Cushing’s syndrom

ยาที่มีผลต่อระบบ renin-angiotensin system
จึงยังไม่ควรใช้ยาดังกล่าวในระหว่างทำการตรวจหาสาเหตุ
หมายเหตุ
PAC = plasma aldosterone concentration
PRA = plasma renin activity

Ref: http://xnet.kp.org/permanentejournal/winter09/hypertension.html
http://emedicine.medscape.com/article/127080-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น