วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1,002 แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

ขอแนะนำแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาษาไทย โดย อ.นพ.วิชัย เส้นทอง สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารอายุรศาสตร์อีสาน ฉบับประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2553 เนื้อหาเข้าใจง่าย ครอบคลุม ครบถ้วน นำไปใช้ในทางปฎิบัติได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาประกอบด้วย
การวินิจฉัย
-การประเมินผู้ป่วยขั้นต้นจากการซักประวัติและตรวจร่างกาย
-การประเมินความผิดปกติของหัวใจทั้งด้าน structure และ function
-การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
แนวทางการรักษา
-การรักษาดวยยา Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI)
-ขั้นตอนการเริ่มใช้ ACE inhibitor
-การรักษาด้วย Beta-adrenergic receptor antatonist (Beta-blocker)
-ข้อแนะนำในการเริ่มให้ยา beta-blocker
-การส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้ให้ยา beta-blocker
-Diuretic
-Digitalis
-Aldosterone receptor antagonist(AA) -Spironolactone
-Hydralazine และ isosorbide dinitrate
-Intermittent intravenous positive inotropic therapy
-การรักษาผู้ป่วยที่นอนใน รพ.

และยังมีตารางแสดงขนาดยาที่ใช้ให้ดูด้วยครับ

Download http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/9.3/files/8-18.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น