วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

990. Warfarin guideline

แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน (Warfarin Guideline)
เนื้อหาประกอบด้วย 
-ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ชนิดรับประทาน
-คำแนะนในการปรับยาและเฝ้าระวังยา
-คำแนะนำการปฏิบัติกรณีระดับ INRอยู่นอกช่วงเป้าหมายการรักษา
-คำแนะนำการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานในผู้ป่วยระยะก่อน-หลังการทำหัตถการ
-คำแนะนำการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานในผู้ป่วยตั้งครรภ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น