วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

986. Treatment failure in human immunodeficiency virus infection

ผู้ป่วย 64 ปี U/D Human immunodeficiency virus infection ได้รับ ARV [3TC, d4T, EFV] มา 14 เดือน CD4 เพิ่มขึ้นจากเดิม 1% ไม่มีอาการผิดปกติ , Viral load 8,000 copies/ml ผลตรวจ drug resistance เป็นดังนี้ จะให้การวินิจฉัยอะไร จะให้การดูแลรักษาอย่างไร
ผู้ป่วยมีภาวะของ Virological failure และสงสัยว่าอาจจะมี Immunological failure ร่วมด้วย แต่ยังไม่มีลักษณะของ Clinical failure
-ที่เป็นVirological failure เนื่องจากรับประทานยามามากกว่า 12 เดือนแต่ยังมี Viral load มากกว่า 50 copies/ml
และสงสัยว่าจะมี Immunological failure เพราะ CD4 ขึ้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น(ยังมีรายละเอียดของการวินิจฉัยที่มากกว่านี้ ขอให้อ่านเพิ่มเติม)
-ซึ่งยาสูตรสองที่แนะนำในกรณีที่เคยได้ 2NRTIs+NNRTI คือ Boosted PI+2NRTIs ที่ยังไม่ดื้อยา(ตามผลการตรวจการดื้อยา) เช่นเลือก LPV/r + NRTIs ที่ไม่ดื้ออีก 2 ตัว
(แต่ในกลุ่ม NRTIs ที่ไม่ควรใช้ร่วมกันได้แก่ AZT+d4T, d4T+ddI, TDF+ddI)
-ส่วนในเรื่องของการแปลผลการดื้อยาโดยดูจาก Genotying ร่วมกับการเลือกสูตรยาถ้าสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ

Link เพื่อศึกษาเพิ่ม: http://phimaimedicine.blogspot.com/2011/01/976-2553.html
หรือดูจาก แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี 2553

2 ความคิดเห็น:

 1. Diag Virological+Immunological Failure
  Rx Refer Consult Infectious Disease

  1. ทบทวนการใช้ยา ARV ทุกชนิดที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า เคยใช้ยาตัวใดบ้าง สูตรใดบ้าง มาก่อน มีผลดื้อยามาก่อนครั้งนี้หรือไม่
  2. หยุดยา ARV ทุก ๆ ตัวในสูตรปัจจุบัน เพราะการกินต่อไปจะทำให้เชื้อดื้อยามากขึ้น และดื้อข้าม
  ไปยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันที่ผู้ป่วยยังไม่เคยรับประทานได้ด้วย ???
  3. ทบทวนหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับผู้ป่วย ยาที่ผู้ป่วยใช้ ญาติที่ดูแล, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา+ตัวโรค, ADR ต่าง ๆ จนถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการดื้อยาในครั้งนี้ จะได้แก้ไขไม่ให้มี หรือ ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการใช้ยาสูตรต่อ ๆ ไปในอนาคตอันใกล้

  Possible REgimens
  -ให้ใช้ d4T หรือ AZT + ddI หรือ tenofovir + IDV/r หรือ PI ตัวใดก็ได้
  -AZT/ ddI / boosted PI หรือ
  Tenofovir / AZT /boosted PI หรือ AZT /Abacavir (ABC) / boosted PI (แต่ราคาสูงมาก จึงไม่นิยมใช้)

  ตอบลบ
 2. ตอนส่ง Drug Resistance ควรต้องกินยา สูตรนั้น ๆ อยู่ เพื่อจะได้ดูการดื้อยาได้ถูกต้อง

  ตอบลบ