วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,127 หนองในชั้นกล้ามเนื้อ (pyomyositis)

หรืออาจรู้จักในชื่อ tropical pyomyositis หรือ myositis tropicans และยังมีชื่อๆ อีกหลายชื่อ เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียของกล้ามเนื้อและโครงร่างของร่างกาย ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดมีฝีหนองมาขังอยู่ มักพบในพื้นที่เขตร้อน แต่ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในเขตหนาว
สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ เชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus (ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ) การติดเชื้อสามารถเกิดกับกล้ามเนื้อโครงร่างต่างๆ ได้ แต่ส่วนใหญ่มักติดเชื้อกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เช่น quadriceps หรือ gluteal
ส่วนใหญ่เป็นโรคของเด็ก ซึ่งได้มีการอธิบายไว้ครั้งแรกในปี 1885 โดย Scriba ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ 2-5 ปี แต่การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นในกลุ่มอายุใดๆ ก็ได้ การติดเชื้อมักจะเกิดตามหลังการบาดเจ็บเล็กน้อย และบางครั้งอาจไม่ได้ประวัติของการบาดเจ็บมาก่อน โดยเป็นพบได้บ่อยกว่าในเขตร้อน พบมี 4% ของการนอนโรงพยาบาล ส่วนในประเทศเขตหนาว เช่น ในสหรัฐอเมริกาพบได้น้อยมาก (พบ 1 ใน 3000 ของเด็กที่นอนโรงพยาบาล ) แต่พบได้บ่อยมากขึ้นตั้งแต่การปรากฏของเชื้อ MRSA สายพันธุ์ USA300 ส่วนในผู้ป่วย HIV จากการศึกษาของสถาบันบำราศนราดูร เชื่อที่พบได้บ่อยที่สุดคือ staphylococcus aureus  รองลงมาคือ mycobacterium tuberculosis และ salmonella group B
การวินิจฉัยมักทำได้ไม่ยากถ้าคุ้นเคยกับโรคนี้ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีโรคนี้อยู่ ใช้ประวัติและการตรวจร่างกายก็สามารถให้การวินิจฉัยได้
ให้การรักษาโดยจะต้องผ่าตัดระบายฝีภายในกล้ามเนื้อ (ไม่ใช่ผู้ป่วยทั้งหมด แต่อาจไม่จำเป็นถ้าไม่มีฝีที่ชัดเจน) จะต้องให้ยาปฏิชีวนะที่เหมะสมครอบคลุมเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อยสามสัปดาห์เพื่อการกำจัดการติดเชื้อ โดยจะต้องมีการเพาะเชื้อและตรวจความไวต่อยาของเชื้อที่เป็นสาเหตุนั้นๆ ร่วมด้วยเสมอ การได้รับการวินิจฉัยและรักษาล่าช้าจะก่อให้เกืดความพิการและเสียชีวิตมากขึ้น

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Pyomyositis
http://www.kmddc.go.th/Library/documents/ddc_journal_vol2_topic7_2548.pdf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthailand.digitaljournals.org%2Findex.php%2FKKMJ%2Farticle%2Fdownload%2F5722%2F5307&h=oAQEJEfQo

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28/7/66 14:35

    ต้องการการรักษาเกี่ยวกับโรคนี้อย่างเร่งด่วน

    ตอบลบ