วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,164 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ยา ACEI หรือ ARB ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เป็นมากแล้ว (advanced chronic kidney disease)

อาจจะสงสัยว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายในระยะที่เป็นมากแล้ว จะยังต้องให้ยาในกลุ่ม ACEI หรือ ARB หรือไม่?
ซึ่งจากการสืบค้นพบว่า ยาทั้งสองกลุ่มไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้ยกเว้นแต่ว่ามีภาวะโปแตสเซียมในเลือดที่สูง โดยเฉพาะที่มากกว่า 5.5 mEq/L โดยใน N Engl J Med กล่าวว่าแม้ในผู้ป่วยที่เป็น chronic kidney disease ระยะ 4 (ซึ่งมี GFR 15-29 ml/min/1.73 m2) ในการควบคุมระดับความดันโลหิต การควบคุมและลดการมีโปรตีนในปัสสาวะ ก็สามารถใช้ยาทั้งสองกลุ่มได้ โดยยังได้ประโยชน์ทั้งการลดความดันโลหิตและการลดโปรตีนในปัสสาวะ แต่การให้ยาคงต้องมีการติดตามใกล้ชิดและเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยา และดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากผลข้างเคียงจะพบมากกว่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติ และควรมีการปรับขนาดยาตามการระดับการทำงานของไต ซึ่งสามารถดูการปรับยาแต่ละชนิดได้จากอ้างอิงด้านล่างได้ครับ ในคู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น 2555 กล่าวไว้ว่าควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีระดับครีอะตินีนในเลือดมากกว่า 3.0 มก./ดล ส่วนในแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554 กล่าวไว้ว่าในผู้ป่วยที่มี Cr ตั้งแต่ 2 มก/ดล หรือ GFR น้อยกว่า 60 มล/นาที/1.73 m2 ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp0906797
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555
คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น 2555 
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น