วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,162 ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

สำหรับการดูแลรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งหน่วยบริการประจำอาจใช้ตัวชี้วัดดังนี้ โดยสามารถดู measure template ของตัวชี้วัดโดยละเอียดในภาคผนวกของอ้างอิงครับ


โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
1) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (SBP
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 140 และ DBP ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 90)
2) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกาย ประจำปี
3) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี
4) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด
5) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง
6) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
7) อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิก

Ref: คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง :บริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน
http://stream.nhso.go.th/portals/0/library/library13.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น