วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,161 ตัวชี้วัดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เขียนไว้ในคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสปสช ปีงบประมาณ 2556 เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง :บริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยตัวชี้วัดในด้านขบวนการ (process indicator), ผลลัพท์ (outcome indicator) และด้านโครงสร้าง (structure indicator) เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและเปรียบเทียบกับหน่วยบริการอื่น และใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานรวมถึงเป็นการชี้วัดงานเบาหวานตามเครือข่าย TCEN (Toward Clinical Excellence’ Network) 
ซึ่งสามารถดู measure template ของตัวชี้วัดโดยละเอียดในภาคผนวกของอ้างอิงครับ

โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ Fasting blood sugar อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
(สูงกว่าหรือเท่ากับ 70 mg/dl และ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 130 mg/dl)
2) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการเจาะ HbA1c ประจำปี
3) อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 7%
4) อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน
5) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจำปี
46 | คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556
6) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 mg/dl
7) อัตราระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 130/80 mmHg
8) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Micro albuminuria ประจำปี
9) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Micro albuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วย ACE
inhibitor หรือ ARB
10) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี
11) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี
12) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี
13) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
14) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา
15) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอน
ผู้ดูแลอย่างน้อย 1ครั้งต่อปี
16) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่
17) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic retinopathy
18) อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic nephropathy
19) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง Impaired fasting glucose ( IFG )

Ref: คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง :บริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน
http://stream.nhso.go.th/portals/0/library/library13.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น