วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,157 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
1. การปฏิบัติทั่วไป
2. การใส่ท่อหลอดลมคอ
3. การเจาะคอ
4. การดูดเสมหะ
5. การดูแลความสะอาดช่องปาก
6. การให้อาหารทางสายยาง
7. การป้องกันเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
8. การหย่าเครื่องช่วยหายใจ
9. การเฝ้าระวังปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
10. การทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
11. การดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจขณะที่ใช้กับผู้ป่วย
ภาคผนวก ก การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ภาคผนวก ข ข้อดีและข้อจำกัดของการใส่ Endotracheal tube และ tracheostomy tube
ภาคผนวก ค ตัวชี้วัดการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ภาคผนวก ง แนวทางการวินิจฉัยปอดอักเสบลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.bamras.org/infectioncontrol/pdf/11..pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น