วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,139 Stem cells 1

วิชาการ กรมการแพทย์
คณะบรรณาธิการ 
นพ. สมเกียรติ โพธิสัตย์
นพ. กฤษณพงศ์ มโนธรรม
นพ. วิทยา ยินดีเดช
ผศ. (พิเศษ) นพ. สืบสาย คงแสงดาว
นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก
ผศ. นพ. ภนอม บรรณประเสริฐ
นางจีราพร หิรัญรัตนธรรม
โดย 
สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2552/52-2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น