วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,140 Stem cells 2

วิชาการ กรมการแพทย์
คณะบรรณาธิการ 
นพ. มัยธัช สามเสน
นพ. กฤษณพงศ์ มโนธรรม
นพ. วิทยา ยินดีเดช
รศ. นพ. สืบสาย คงแสงดาว
นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก
พญ.ทพญ. กรรณิกา ชูเกียรติมั่น
นางจีราพร หิรัญรัตนธรรม
โดย 
สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น