วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,141 การวิจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
(Clinical Complication in Type 2 Diabetic Patients)

สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ คือ การศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่ตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Retinalcomplication in type 2 diabetic patients), การศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่ไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2(Nephrotic complication in type 2 diabetic patients) และ การศึกษาภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Foot complication in type 2 diabetic patients)


ลิ้งค์ดาวโหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/aw.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น