วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,134 โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่่มแอมเฟตามีนในสถานพยาบาลปฐมภูมิ

คู่่มือสำหรับผู้้ปฏิบัติ : โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่่มแอมเฟตามีนในสถานพยาบาลปฐมภูมิ (ฉบับทดลองนำร่่อง)
สนับสนุนโดย
แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รียบเรียงโดย :
พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ พญ. บุญศิริ จันศิริมงคล

เนื้อหาประกอบด้วย :
- แนะนำแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน
- โครงการนำร่องเสริมศักยภาพรูปแบบการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติด
- สรุปสิ่งควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน
- โปรแกรมการดูแลบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน
 ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
            1.  การประเมินเพื่อจำแนกความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด
           แอมเฟตามีนและให้คำแนะนำเบื้องต้น
            2. การจัดบริการดูแลรักษาตามความรุนแรงของปัญหาสารเสพติด
           แอมเฟตามีน
            3. การประเมินผลลัพธ์การรักษาและการติดตามต่อเนื่องในชุมชนลิ้งค์ดาวโหลด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น