วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2,136 การให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด

สนับสนุนโดย
แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรียบเรียงโดย : เทอดศักดิ์ เดชคง และคณะ
เนื้อหาประกอบด้วย :
-   บทนำ ได้แก่ ทฤษฎีของการให้คำปรึกษา, หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา,
   การใช้คู่มือการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาสารเสพติด,
   การให้คำแนะนำแบบสั้น,
   การให้คำแนะนำครอบครัวแบบสั้น ฯลฯ
- ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการให้คำปรึกษา ได้แก่
   การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ,
   ความรู้เรื่องยาบ้าและผลกระทบจากการใช้ยา,
   ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม, การเลิกสารเสพติด, การเลิกสุรา,
   วิเคราะห์ตัวกระตุ้น, ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ,
   การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพสารเสพติด, การจัดการตัวกระตุ้น,
   ปัญหาที่พบบ่อย, ทักษะการปฏิเสธ,
   ความเชื่อที่ถูกต้องและทัศนคติที่ร่วมมือในการเลิกสารเสพติด,
   พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ,
   เคล็ดลับในการเลิกเสพสารเสพติด, การสร้างความไว้วางใจ,
   การหาเพื่อนใหม่, เป้าหมายและคุณค่าของชีวิต
   และการสนับสนุนจากครอบครัว/สังคม


ลิ้งค์ดาวโหลด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น