วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

878. แนะนำหนังสือคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554

แนะนำหนังสือคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554

ฟังชื่อแล้วอาจจะดูว่าเหมือนจะไม่เกี่ยวกับวิชาการของแพทย์ แต่เมื่ออ่านดูจะพบว่าในเล่ม 2-4 จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้วย เช่น หลักการและเหตุผลของการให้การรักษา การส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ การติดตามและประเมินผลการตรวจรักษา ตัวชี้วัดของแต่ละโรค Measurement template แบบประเมินสำหรับหน่วยบริการ รวมทั้งได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานคูณภาพของโรงพยาบาลได้ด้วย แนะนำให้อ่านหรือ download ไว้ดูนะครับ...
เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) และงบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช
เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และการบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค
เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง: บริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


Link: http://www.lpnh.go.th/group/index.php?topic=964.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น