วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,788 Treatment of subclinical hypothyroidism is associated with fewer ischemic cardiac events

Journal watch
ภาวะไฮโปไทรอยด์แบบไม่มีอาการ (subclinical hypothyroidism) คือการที่ระดับ thyrotropin ในซีรั่มอยู่ระหว่าง 5.01-10.0 mIU / L และระดับ free thyroxine ปกติ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและการเสียชีวิตในวัยกลางคน แต่ไม่ได้เกิดในผู้ที่อายุมากกว่านี้ การทดลองแบบสุ่ม (randomized trials) ของการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์แบบไม่แสดงอาการขนาดเล็กและระยะสั้น และเน้นความสำคัญที่อาการของผู้ป่วย ไม่ใช่ endpoints ที่เกี่ยวกับด้านหัวใจ โดยที่การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์แบบไม่มีอาการยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
โดยการศึกษานี้เป็นแบบ retrospective cohort study ในประเทศอังกฤษ ผู้วิจัยได้ศึกษาผู้ป่วย 3,093 คนที่อายุน้อยกว่า (ช่วงอายุ 40-70 ปี) และ ผู้ป่วย 1,642 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 70) ที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์แบบไม่มีอาการ โดยประมาณ 50% ในแต่ละกลุ่มได้รับการรักษาด้วย levothyroxine (ในขนาดปานกลางคือ 75 ไมโครกรัม/วัน) ในการปรับวิเคราะห์พื้นฐานความเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวนของเหตุการณ์โรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อยกว่าอยู่ที่ 39% ลดลงในผู้ที่ได้รับการรักษามากกว่าในผู้ที่ไม่ได้รับการรักษา ในระหว่างการติดตามที่ 7.6 ปี ไม่พบความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยสูงอายุที่รับการรักษาและไม่ได้รับการรักษา
ในหัวข้อความเห็นได้กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาแบบย้อนกลับของผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์ไม่มีอาการนี้ไม่แยกและบอกเหตุผลต่างๆ ที่เป็นไปได้ที่ผู้ป่วยบางรายได้รับและบางรายไม่ได้รับการรักษา ดังนั้นจึงไม่สามารถให้คำแนะนำในการรักษาที่เกิดจากผลลัพธ์เหล่านี้ ผู้เขียนเชื่อว่าการทดลองแบบ randomized controlled trial ที่เน้นผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับหัวใจจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาที่มีจำนวนเพียงพอเพื่อจะแสดงว่าการรักษาช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้านหลอดเลือดหัวใจหรืออัตราการตายจะต้องเป็นการศึกษาที่มีขนาดใหญ่มากและศึกษาเป็นระยะยาว

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/508/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น