วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,800 Red blood cell transfusions: less is more!

Journal watch
มีการใช้เม็ดเลือดแดง (red blood cell, PRC) ประมาณ 15 ล้านยูนิตต่อปีในประเทศสหรัฐ แต่การให้เลือดมีความแดกต่างกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดหลักฐานที่มีคุณภาพสูง ที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและประโยชน์ของการให้ RBC เพื่อพัฒนาแนวทางการให้เลือดในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการใหลเวียนที่ดีทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ABBB (American association of blood blanks) ได้ทำการศึกษาแบบ systematic review of randomized clinical trials ในการประเมินจุดที่ต้องเริ่มให้เม็ดเลือดแดง .
คำแนะนำที่สำคัญในการ.ให้ได้แก่
-ในผู้ป่วยที่อาการอยู่ตัวดีรักษาอยู่ใน รพ. โดยยึดหลักการให้ที่เป็นกลยุทธแบบ restrictive transfusion
-ในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) พิจารณาให้เมื่อ Hb น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 g/dl
-ภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยซึ่งมีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคร่วม พิจารณาให้เมื่อ Hb น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 g/dl หรือผู้ป่วยมีอาการ
-ไม่ตัดสินใจเพื่อพิจารณาการให้โดยดูจากระดับ Hb เพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาจากอาการและลักษณะทางคลินิกร่วมด้วย
ในหัวข้อความคิดเห็นกล่าวไว้ว่า การใช้กลยุทธแบบ restrictive transfusion แทนการใช้กลยุทธแบบ liberal สามารถลดปริมาณ  PRC ที่จะต้องให้ประมาณ 40 % ถึงแม้การให้เลือดในปัจุบันจะมีความปลอดภัยกว่าแต่ก่อน กลยุทธแบบ restrictive transfusion จะมีอุบัติการของการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากติดเชื้อและไม่ติดเชื้อน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่สูญเสียผลลัพท์ทางคลินิก  แนวทางนี้ควรมีการนำไปประยุกต์ใช้โดยเร็ว แต่บรรณาธิการให้ข้อสังเกตว่า การตัดสินใจในการให้เลือดเป็นสิ่งที่ซับซ้อนไม่ควรขึ้นอยู่กับแค่ตัวเลข แต่ควรพิจารณาลักษณะทางคลินิกควบคู่กันไปด้วย
หมายเหตุ

-Restrictive transfusion เป็นการให้เมื่อมีอาการของภาวะซีดหรือแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจโดย Hb มักน้อยกว่า 8 g/deciliter
-Liberal transfusion เป็นการให้ที่ค่อนข้างมาก โดยระดับ Hb มักอยู่ที่ 10 g/deciliter

Ref: http://hospital-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/514/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น