วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,789 Percutaneous coronary interventions without on-site cardiac surgical backup

Review article
Current concept
N Engl J Med May 10, 2012

การรับรองในการใส่สายสวนเพื่อใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (percutaneous coronary intervention, PCI) ซึ่งแต่เดิมถูกจำกัดเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการผ่าตัดหัวใจได้ อย่างไรก็ตามแนวโน้มทั่วโลกได้มีการที่จะยินยอมให้สามารถทำ PCI ได้โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหัวใจในสถานที่นั้นๆ ในบทความนี้เป็นการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการปฏิบัตินี้ ประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติที่มีในปัจจุบัน คำแนะนำแนวทาง การพิจารณานโยบายด้านสุขภาพและความต้องการที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติดังกล่าว
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Rationale for On-Site Surgical Backup
  Early Results of Angioplasty
  Stent Era
Primary PCI
  Superiority of Primary PCI for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
  Primary PCI without Availability of On-Site Cardiac Surgery
  Volume Considerations at Primary PCI Sites
Nonprimary PCI
  Predicting the Need for Emergency Surgery
  Safety and Efficacy
  Volume Considerations
  Financial and Market Considerations
  Multispecialty (“Heart Team”) Consultation
Current U.S. and International Practice
  United States
  Other Countries
Professional Society Guidelines
Regional Health Policy Considerations
Summary
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น