วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,823 Aortic diameter is associated with risks for mortality and hospitalization

Journal watch
The U.K.'s National Health Service แนะนำให้คัดกรองหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง (abdominal aortic aneurysm, AAA) ในชายที่อายุตั้งแต่ 65 ปีทุกคน ผู้ป่วยที่มี AAA (เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดตั้งแต่ 30 มม. ขึ้นไป) มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดอื่นๆ มากกว่าผู้ที่ไม่มี AAA
เพื่อศึกษาถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดที่ต่ำกว่าจุดดังกล่าว (เช่นความใหญ่ หรือการขยายขนาด) และความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากทุกๆ สาเหตุ ผู้วิจัยใน UK ดำเนินการศึกษาแบบ prospective cohort study ในชายสูงอายุ 8,000 คน (ช่วงอายุ 65-74 ปี) ที่ได้รับการคัดกรอง AAA
โดยรวมแล้ว 5 % ของผู้ชายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดเอออร์ต้ามากกว่าหรือเท่ากับ 30 มม. (AAA), 8 % มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25-29 มม. และ 87% มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 มม. หลังจากที่ติดตามเฉลี่ยเป็นเวลา 7.4 ปี พบว่า18% ของผู้ชายในกลุ่มที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 30-มม. , 10% ในกลุ่มที่มีขนาด 25-29 มม. , และ 7% ในกลุ่มที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 มม. เสียชีวิต เมื่อปรับตัวแปรหลายตัวที่มีผลกระทบ (multiple confounders) พบว่าการเสียชีวิตมีนัยสำคัญที่สูงขึ้นในกลุ่มที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 30 มม. (แต่ไม่พบในกลุ่มที่มีขนาด 25-29 มม. ) มากกว่าในกลุ่มที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 มม. ความเสี่ยงสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรกสำหรับโรคเฉพาะต่างๆ (เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด [CV] โรคเรื้อรังโรคปอดอุดกั้น) มีนัยสำคัญที่สูงขึ้นในชายที่มี AAA และในผู้ชายที่มีขนาด 25-29 มม. มากกว่าในผู้ชายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดปกติ

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/529/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น