วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,817 การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

รวบรวมโดย :  แพทย์หญิงวันดี  โภคะกุล 
   สมจินต์  โฉมวัฒนะชัย 
จัดทําโดย : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

Link download: click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น