วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,801 Antiretroviral therapy (ART) reduces TB risk, even in high-income countries


Journal watch
ประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (antiretroviral therapy, ART) ในช่วงเวลาที่อุบัติการณ์ของวัณโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นมาก การศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นอัตราการลดลงของวัณโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสมากกว่าในผู้ที่ไม่ได้รับยา อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 เดือนแรกของการรักษา อัตราการเกิดวัณโรคอาจจะเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเกิดภาวะ immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)
ในการศึกษา ผู้วิจัยประมาณการณ์ผลกระทบของยาต้านไวรัสในการเกิดวัณโรคในประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้ข้อมูลจาก 12 การศึกษาที่เป็นแบบ cohorts ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในการวิเคราะห์ผู้ป่วยจำนวน 65,121 คนที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้ยาต้านไวรัสเป็นครั้งแรกในเวลาระหว่างปี 1996 - 2007
จากการติดตามเป็นเวลา 28 เดือน พบว่ามีผู้ป่วย 712 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 3 รายต่อ 1000 คน/ปี
โดยรวมแล้วอุบัติการณ์ของวัณโรคในหมู่ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสกต่ำกว่าในหมู่ผู้ที่ไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ (hazard ratio, 0.56) แต่ผลมีความแตกต่างข้ามกลุ่มย่อยและมีความสอดคล้องระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นได้ ART ในช่วง 3 เดือนแรก โดยผู้ป่วยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดวัณโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีระดับ CD4 ตั้งต้นน้อยกว่า 50 cells/mm3 (HR, 2.3) หรือมีอายุมากกว่า 50 ปี (HR, 3.2) ในช่วงหลายเดือนต่อความสัมพันธ์นี้ได้กลับกัน (HR, 0.44) แต่ประโยชน์ไม่ได้ขยายไปสู่ผู้ป่วยที่เริ่มยาต้านไวรัสที่ CD4 น้อยกว่า 50 cells/mm3 หรือหลังอายุ 50 ปี
ในหัวค้อความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมของการเริ่มต้นให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อร่วมของเอชไอวี / วัณโรค เป็นที่ชัดเจนหลังจากที่มีการตีพิมพ์ 3 การทดลองที่เป็นการศึกษาแบบ randomized, controlled trials (JW AIDS Clin Care Oct 19 2011) ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของยาต้านไวรัสซึ่งเป็นวิธีการป้องกันวัณโรคในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีแม้ในประเทศที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามผลการปกป้องนี้จะไม่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เริ่มยาต้านไวรัสที่ CD4 ต่ำ (น้อยกว่า 50 cells/mm3) หรือหลังอายุ 50 ปี ทำให้เรายังมีเหตุผลอื่นที่จะวินิจฉัยและรักษาเชื้อเอชไอวีในช่วงแรกๆ บางทีเวลาที่เริ่มยาต้านไวรัสในประเทศที่มีรายได้สูงโดยที่ค่า CD4 น้อยกว่า 50 cells/mm3 ควรพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังที่มีผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีผลต่อร่างกายจิตใจหรือเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ (sentinel event)

Ref: http://aids-clinical-care.jwatch.org/cgi/content/full/2012/514/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น