วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,795 Normal white blood cell count does not rule out bacteremia


Journal watch
แม้จะมีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า การมีจำนวนเซลเม็ดเลือดขาว (white blood cell, WBC) ที่ปกติก็ยังไม่สามารถตัดโรคที่รุนแรงแรงออกไปได้ เพื่อประเมินว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ปกติหรือการที่ไม่มีไข้สามารถเชื่อถือได้หรือไม่ว่าจะสามารถตัดภาวะการมีแบคทีเรียในกระแสเลือด (bacteremia) ออกไปได้ในผู้ป่วยที่มีการสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากการศึกษาแบบไปข้างหน้าในผู้ใหญ่จำนวน 3,563 คนที่มีการตรวจเพาะเชื้อในเลือดที่แผนกฉุกเฉินแห่งหนึ่ง โดยพบว่ามีผู้ป่วย 289 คน (คิดเป็นจำนวน 8 %) ที่มีผลเพาะเชื้อในเลือดเป็นบวก พบว่า 77% มีไข้ และ 48% มีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวตั้งแต่การตรวจครั้งแรก โดยทั้งการมีไข้และการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวไม่พบในผู้ป่วย 17% ของผู้ป่วยที่มีแบคทีเรียในกระแสเลือด
ในหัวข้อความเห็นได้กล่าวไว้ว่า จากความจริงที่ว่าการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไม่ได้หมายความว่าเม็ดเลือดขาวเป็นการตรวจที่ดีสำหรับการตรวจหาการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยจำนวนมากมีการติดเชื้อโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาว และผู้ป่วยจำนวนมากที่มีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวโดยไม่มีการติดเชื้อ
ส่วนอุณหภูมิก็ยังไม่มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจน แต่การศึกษานี้ถูกจำกัดเนื่องจากเป็นข้อมูลของอุณหภูมิในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น และผู้ป่วยบางรายอาจตรวจพบว่ามีไข้ในภายหลัง การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวเป็นการตรวจที่เหมาะสมสำหรับภาวะนิวโทรฟิลในเลือดต่ำ (neutropenia) และมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดขาว (malignancies of the white blood cell) แต่ไม่สามารถเป็นการตรวจเพื่อแยกแยะภาวะการติดเชื้อ เมื่อทำการประเมินผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการการติดเชื้อ การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว ควรใช้เฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจจากหลายๆ ตัวแปร โดยตัวอย่างของเครื่องมือเพื่อการพิสูจน์ยืนยันและช่วยในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่ดี เช่น bacterial meningitis score (ซึ่งใช้ในเด็ก)
Ref: http://emergency-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/511/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น