วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1,791 Comparison of two formulas for estimating glomerular filtration rate

Journal watch
สมการ the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับประเมินอัตราการการกรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (92% ของห้องปฏิบัติการทางคลินิก) อย่างไรก็ตามวิธีการที่ใหม่กว่า คือ the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) สมการนี้มีถูกต้องมากขึ้นในประชากรที่เลือกมา ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบทั้งสองสมการในการทำนายอัตราการเสียชีวิตที่เกียวข้องกับโรคไต ในการศึกษาแบบ cohort จำนวน 45 การศึกษาที่แตกต่างกัน (เป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1.1 ล้านคน)
อัตราการการกรองของไตถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ น้อยกว่า 15 mL/minute/1.73 m2 ถึง 90 mL/minute/1.73 m2 เมื่อเทียบกับวิธีการ MDRD จะพบว่าสมการ CKD-EPI จัดแบ่งระดับใหม่เป็นระดับที่สูงกว่า (ดีกว่า) 24.4% ของผู้เข้าร่วมในการศึกษา และจัดแบ่งระดับใหม่เป็นระดับที่ลดลง 0.6%
ในระหว่างการติดตาม 7 ปี วิธีการของ CKD-EPI มีความถูกต้องมากขึ้นกว่าสมการ MDRD อย่างมีนัยสำคัญ ในการทำนายการเสียชีวิตทั้งหมดและที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งโดยรวมและในกลุ่มย่อย (กำหนดโดยอายุ เพศ เชื้อชาติ / ชาติพันธุ์ และการมีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) CKD-EPI ยังเป็นสูตรที่ถูกต้องมากขึ้นในการทำนายระยะสุดท้ายโรคไตวายเรื้อรังทั้งโดยรวม ในผู้ชายและผู้สูงอายุ
โดยในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวว่า สมการ CKD-EPI ใช้องค์ประกอบข้อมูลเช่นเดียวกับ MDRD จึงไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนมาใช้สมการนี้ การเปลี่ยนระดับของผู้ป่วยจำนวนมากไปสู่ GFR ที่สูงกว่าจะส่งผลในการจัดการทางคลินิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการตรวจและการรักษาที่ไม่จำเป็นในบางกรณี บรรณาธิการแนะนำให้ใช้ CKD-EPI แทนที่ MDRD ในการใช้งานประจำ และยังให้ข้อสังเกตว่าวิธีใหม่ในการตรวจวัดทำงานของไตไม่ต้องขึ้นอยู่กับ spot creatinine excretion

Ref: http://general-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/510/7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น