วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,940 Antiretroviral prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women

Original article
N Engl J Med    August 2, 2012


ที่มา การป้องกันก่อนการสัมผัสโรคโดยใช้ยาต้านไวรัสเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดเอชไอวี 1 (HIV-1) ในระหว่างเพศตรงข้าม (กลุ่มรักต่างเพศตามปกติ)
วิธีการศึกษา เป็นการทดลองแบบสุ่มของยาต้านไวรัสชนิดรับประทานสำหรับใช้เป็นยาป้องกันก่อนการสัมผัสโรคในกลุ่มรักต่างเพศ โดยคู่รักที่มีคนหนึ่งมีไวรัสในกระแสเลือดแต่อีกคนไม่มี จากประเทศเคนยาและยูกันดา
คู่ของผู้ติดเชื้อ (ซึ่งมีผลเลือดเป็นลบ) ในแต่ละคู่ได้รับการสุ่มให้ได้รับหนึ่งในสามของแนวทางตามการศึกษาได้แก่การได้รับ tenofovir (TDF), การให้ร่วมกันของ tenofovir และ emtricitabine (TDF-FTC), หรือยาหลอก (placebo)และติดตามเป็นรายเดือนเป็นเวลานาน 36 เดือน โดยคู่ของผู้ติดเชื้อที่มีผลเลือดเป็นบวก เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตามแนวทางแห่งชาติ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคู่ได้รับการให้ความรู้และการดูแลในด้านการป้องกันการติดต่อตามมาตรฐาน
ผลการศึกษา จากผู้ลงทะเบียน 4,758 คู่, ได้รับการติดตาม 4,747 คู่: 1584 คู่ได้รับการสุ่มให้ TDF 1,579 คู่ได้รับ TDF-FTC และ 1,584 คู่ได้รับยาหลอก โดย 62% ได้รับการติดตาม ค่า CD4 เฉลี่ยคือ 495 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (พิสัยควอไตล์ เท่ากับ 375-662)
ผลรวมของการติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดขึ้นในผู้เข้าร่วมในระหว่างการศึกษาคือ 82 คน โดยเกิดขึ้น 17 คนในกลุ่ม TDF (อุบัติการณ์, 0.65 /100 คนต่อปี ) เกิดขึ้น 3 คนในกลุ่ม TDF-FTC  (อุบัติการณ์, 0.50 /100 คนต่อปี) และ 52 คนในกลุ่มยาหลอก (อุบัติการณ์, 1.99 /100 คนต่อปี) relative reduction 67% ในอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HIV-1 ในกลุ่ม TDF (ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI], 44-81, P < 0.001) และ 75% ในกลุ่ม TDF-FTC (95% CI, 55-87; P < 0.001) ผลของการป้องกันจาก TDF-FTC และ TDF เดี่ยวๆ ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P = 0.23) และการให้ยาจากทั้งสองแนวทางมีนัยสำคัญลดอุบัติการณ์ของเอชไอวี 1 ทั้งในชายและหญิง
สรุป การให้ยารับประทาน TDF และ TDF–FTC ทั้งสองสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 1 ในกลุ่มที่รักต่างเพศทั้งในชายและหญิง

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1108524

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น