วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,986 การเปลี่ยนของลักษณะทางคลินิกและสิ่งบ่งชี้ทางชีวภาพของ dominantly inherited Alzheimer's disease

Clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer's disease
Original article 
N Engl J Med     August 30, 2012

ที่มา ลำดับขั้นตอนและลักษณะสำคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในโรคอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนัก ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากการดำเนินของโรคใช้เวลาหลายปี โดย autosomal dominant Alzheimer's disease สามารถคาดการณ์อายุที่จะเริ่มมีอาการได้และถือเป็นโอกาสที่จะสามารถตรวจสอบลำดับขั้นตอนและความสำคัญของเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาจนถึงขั้นสุดท้ายที่ก่อให้เกิดอาการของโรค
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ prospective, longitudinal study โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในการศึกษา 128 คน โดยได้รับการประเมินลักษณะทางคลินิกพื้นฐานและการประเมินการรับรู้, การถ่ายภาพสมอง (brain imaging), น้ำไขสันหลัง (CSF) และการตรวจเลือด
โดยใช้อายุของผู้เข้าร่วมเป็นพื้นฐานในการประเมิน และใช้อายุของพ่อแม่ที่เริ่มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์เพื่อคำนวณระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีอาการ (expected symptom onset) ซึ่งมีหน่วยเป็นปี โดยใช้อายุของผู้เข้าร่วมลบอายุของพ่อแม่ที่เริ่มมีอาการ
และใช้การวิเคราะห์แบบ cross-sectional analyses ของข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาประมาณการจากเวลาเริ่มต้นที่แสดงอาการเพื่อตรวจสอบลำดับและลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาผลการศึกษา
ผลการศึกษา ระดับความเข้มข้นของ amyloid beta-(Aβ) 42 ในน้ำไขสันหลังลดลง 25 ปีก่อนที่คาดว่าจะเริ่มมีอาการ การสะสมของ Aβ วัดโดย positron-emission tomography ซึ่งใช้ของ Pittsburgh compound B พบ 15 ปีก่อนที่จะเริ่มมีอาการ การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของ tau protein ในน้ำไขสันหลังและการเพิ่มขึ้นของการมีสมองฝ่อเหี่ยวพบ 15 ปีก่อนที่จะเริ่มมีอาการ เมตาโบลิซมของสมองที่ลดลงและความจำบกพร่องเป็นครั้งคราวสามารถสังเกตพบได้ 10 ปีก่อนระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีอาการ ความบกพร่องทางของขบวนการรับรู้อย่างกว้าง (global cognitive) ซึ่งวัดจากการตรวจโดย Mini–Mental State Examination และ Clinical Dementia Rating scale ถูกตรวจพบ 5 ปีก่อนระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีอาการ และผู้ป่วยมีลักษณะครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับภาวะสมองเสื่อมที่เฉลี่ย 3 ปีหลังจากระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มมีอาการ
สรุป พบว่า autosomal dominant Alzheimer's disease มีความสัมพันธ์กับลำดับการเปลี่ยแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาในช่วงเวลาเป็นสิบๆ ปี  โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ทางด้านชีวเคมีของโรคอัลไซเมอร์ amyloid ที่สะสมในสมอง และการการเปลี่บยแปลงเมตาโบลิซมของสมอง พอพอกับกับการเพิ่มขึ้นของความบกพร่องของความจำ ซึ่งผลการศึกษายัวต้องการการยืนยันจากการใช้ข้อมูลในระยะยาวและอาจจะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ (sporadic Alzheimer's disease)

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1202753

1 ความคิดเห็น:

  1. This is a helpful post.
    This post shares information about Alzheimers disease.
    Alzheimer's malady is the most well-known reason for dementia, a constant decrease in speculation, conduct and social aptitudes that upsets an individual's capacity to work autonomously.
    Visit here to buy online medicines-"best online drug store".

    ตอบลบ