วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,979 ค่าปกติของ ของ troponin-T ชนิดที่มีความไวสูงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5

Normal range of serum highly-sensitive troponin-T in patients with chronic kidney disease stage 3-5
J Med Assoc Thai. 2012 Feb;95 Suppl 2:S127-32

ที่มา ระดับ troponin-T ในซีรั่มจะเพิ่มขึ้นได้บ่อยๆ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) แม้ว่าจะไม่มีภาวะกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (acute coronary syndrome, ACS) ปัจจุบันมีการพัฒนา troponin-T ที่มีความไวสูง (highly-sensitive troponin-T) เป็นการตรวจใหม่ที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย ACS แต่มีข้อมูลไม่มากเกี่ยวกับค่าปกติของ troponin-T ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
วิธีการศึกษา เป็นศึกษาผู้ป่วย 89 คนซึ่งเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5: โดย 40 คนเป็นระยะที่ 3, 26 คน เป็นระยะที่ 4 ขั้นตอน และ 23 คนเป็นระยะที่ 5 มีการตรวจซีรั่มเพื่อการวิเคราะห์ระดับของ troponin-T ที่มีความไวสูง ซึ่งค่าของ troponin-T ที่มีความไวสูงของทุกกลุ่มและแต่ระยะของโรคไตวายเรื้อรังได้รับการแสดงข้อมูล
ผลการศึกษา troponin-T ที่มีความไวสูงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีระยะที่ 3-5 คือ 0.044 + / - 0.076 ng / ml สำหรับโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3, 4 และ 5 คือ 0.015 + / - 0.016 0.043 + / - 0.056, 0.098 + / - 0.121 ng / ml ตามลำดับ, ค่าขอบบนของค่าปกติ (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95) ของทุกกลุ่มเป็น 0.139 ng / ml,  ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของระยะที่ 3, 4 และ 5 คือ 0.052, 0.136, 0.297 ng / ml ตามลำดับ
สรุป  ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของ troponin-T ที่มีความไวสูงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5 คือ 0.139 ng / ml ซึ่งตัวเลขนี้อาจได้รับการพิจารณาเป็นค่าตัด (cut-off value) สำหรับการวินิจฉัยของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22574541

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น