วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,968 Modified Ashworth scale เพื่อประเมินภาวะความตึงตัว-หดเกร็งของกล้ามเนื้อ (spasticity)

แต่เดิม Ashworth scale ใช้ประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วย multiple sclerosis ต่อมามี modified Ashworth scale ซึ่งใช้ในการประเมินจากสาเหตุต่างๆ ระดับคะแนนที่สูงบ่งบอกว่ามีความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่รุนแรงมากขึ้น
0 = ไม่มีการเพิ่มขึ้นของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
1 = ความตึงตัวของกล้ามเนื้อสูงขึ้นเล็กน้อย เฉพาะพิสัยการเคลื่อนไหวแรกหรือสุดท้าย
1+ = ความตึงตัวของกล้ามเนื้อสูงขึ้นเล็กน้อย ในพิสัยการเคลื่อนไหวแรกและยังมีความตึงตัวของกล้ามเนื้ออยู่เล็กน้อย
แต่ไม่ถึงครึ่งของพิสัยการเคลื่อนไหว
2 = ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มตลอดพิสัยการเคลื่อนไหวแต่สามารถเคลื่อนได้จนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว
3 = ความตึงตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้น และทําการเคลื่อนไหวได้ยากแต่ยังสามารถเคลื่อนได้จนสุดพิสัยการเคลื่อนไหว
4 = แข็งเกร็งในท่างอหรือเหยียด

Ref: Spasticity: A Comprehensive Review Siriraj Med J 2011;63:32-37

1 ความคิดเห็น: