วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,961 การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและภาวะการมีเลือดออกในผู้ป่วย atrial fibrillation และมีโรคไตเรื้อรังร่วมด้วย

Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease
Original article 
N Engl J Med   August 16, 2012

ที่มา ทั้งภาวะที่หัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) และโรคไตเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้และผลของการรักษาด้วยยาต้านลิ่มเลือดยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดในผู้ป่วยที่มีทั้งสองสภาวะ
วิธีการศึกษา จากการลงทะเบียนในระดับชาติของเดนมาร์ก ได้มีการจำแนกผู้ป่วยทุกรายที่ออกจากโรงพยาบาลซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามี atrial fibrillation ซึ่งไม่ได้เกิดจากโรคของลิ้นหัวใจ ในระหว่างปี 1997 - 2008 พบว่าความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายและภาวะเลือดออกมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ใช่ระยะสุดท้ายและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (เช่น โรคไตที่ต้องการการบำบัดทดแทน) ใช้การประมาณการด้วย time-dependent Cox regression analyses นอกจากนี้ผลของการรักษาด้วย วาร์ฟาริน, แอสไพรินหรือทั้งสองอย่างในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการนำมาเปรียบเทียบกับผลในผู้ป่วยโรคทีไม่มีโรคไต
ผลการศึกษา ในการวิเคราะห์ผู้ป่วยรวม 132,372 คน, มี 3,587 คน (2.7%) มีโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ใช่ระยะสุดท้าย และ 901 คน (0.7%) ต้องการการบำบัดทดแทนไต ณ. เวลาที่ทำการศึกษา
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคไต พบว่าผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ใช่ระยะสุดท้ายมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะหลอดเลือดสมองหรือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกาย (hazard ratio, 1.49, ช่วงความเชื่อมั่น [CI] 95%, 1.38-1.59, P น้อยกว่า 0.001) เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการการบำบัดทดแทนไต (hazard ratio, 1.83, 95% CI, 1.57-2.14, P น้อยกว่า 0.001) ความเสี่ยงนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทั้งสองกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้วาร์ฟารินแต่ไม่ได้มีแอสไพริน ความเสี่ยงของการมีเลือดออกจะยังเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยมีโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ใช่ระยะสุดท้ายหรือที่ต้องการการบำบัดทดแทนไตและเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่ได้วาร์ฟาริน, แอสไพรินหรือทั้งสองอย่าง
สรุป โรคไตเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะหลอดเลือดสมองหรือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายในผู้ป่วยที่มี atrial fibrillation การรักษาด้วยวาร์ฟารินสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองหรือการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายของผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ในขณะที่วาร์ฟารินและแอสไพรินมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการมีเลือดออก (ได้รับทุนสนับสนุนโดยมูลนิธิ Lundbeck.)

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105594

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น