วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,963 การรักษา systemic sclerosis (systemic scleroderma)

พบผู้ป่วย systemic sclerosis (systemic scleroderma) ได้เรื่อย จึงทบทวนการรักษา ซึ่งพบว่าใน American Academy of Family Physicians มีการเขียนที่กระชับและแบ่งการรักษาที่ทำให้ดูง่ายสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้สะดวก ดังนี้ครับ

เนื่องจากความแตกต่างในลักษณะของ systemic sclerosis เองและแนวโน้มที่อาจเกิดความเป็นพิษจากการรักษา ซึ่งการรักษาควรจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยใช้ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยแต่ละคนและความจำเป็นในการรักษา ไม่มียาที่ได้รับการพิสูจน์ในการป้องกันหรือย้อนกลับของการเกิดผังผืด แม้ว่าการศึกษาแบบย้อนหลังและกรณีผู้ป่วยที่แสดงว่า D-penicillamine (cuprimine) mycophenolate mofetil (cellcept) และ cyclophosphamide (cytoxan) อาจจะมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยบางราย ได้มีการปรับปรุงที่สำคัญในการรักษาสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากโรคหนังแข็งซึ่งเฉพาะเจาะจงกับอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Raynaud phenomenon, scleroderma renal crisis รวมถึง gastrointestinal และ pulmonary complications
ดังนั้นการรักษาจึงเป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละอวัยวะที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาดังนี้
Raynaud phenomenon
-α-Adrenergic blockers
-Angiotensin-II receptor blockers
-Long-acting calcium channel blockers (dihydropyridines)
-Pentoxifylline (Trental)
-Stellate ganglionic blockades, digital sympathectomy
Skin fibrosis
-Immunomodulatory drugs (D-penicillamine [Cuprimine], mycophenolate mofetil [Cellcept], cyclophosphamide [Cytoxan])
Gastroesophageal reflux disease
-Antacids
-Histamine H2 Blockers
-Proton pump inhibitors
Intestinal dysmotility or bacterial overgrowth
-Antibiotics
-Correction of nutritional deficiencies
-Promotility agents
Pulmonary fibrosis or alveolitis
-Immunomodulatory drugs
-Initial therapy with oral or intravenous cyclophosphamide
-Maintenance therapy with azathioprine (Imuran)
Pulmonary arterial hypertension
-Diuretics
-Endothelin-1 receptor inhibitors (bosentan [Tracleer])
-Oxygen
-Phosphodiesterase-5 inhibitors (sildenafil [Revatio])
-Prostacyclin analogues (epoprostenol [Flolan], treprostinil [Remodulin], iloprost [Ventavis])
-Warfarin (Coumadin) is sometimes used in patients with recurrent pulmonary thromboembolic disease secondary to pulmonary arterial hypertension
Scleroderma renal crisis
-Dialysis
-Short-acting angiotensin-converting enzyme inhibitors

Ref: http://www.aafp.org/afp/2008/1015/p961.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น