วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

1,970 การเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายรังสีของมือและข้อมือในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตำแหน่งที่ควรทำการตรวจภาพถ่ายรังสีคือ ข้อนิ้วมือและข้อมือ โดยในระยะแรก (1-3 สัปดาห์) มักพบเพียงเนื้อเยื่ออ่อนรอบข้อบวม สามารถเห็นจากภาพถ่ายรังสีจะมีการบวมคล้ายรูปกระสวยรอบข้อเรียกว่าการมี soft tissue swelling  เมื่อเป็นนานขึ้นจะพบมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกบริเวณใกล้ข้อจะบางลง juxta-articular osteopenia เมื่อการดำเนินโรคของข้อดำเนินต่อไปจะทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อบางลง เรียก joint space narrowing และถ้าการดำเนินโรคยังมีต่อไป เยื่อบุข้อที่หนาขึ้นจะเบียดกระดูกที่อยู่ใกล้ข้อ ทำให้เกิดกระดูกกร่อนแหว่ง เรียก marginal bone erosion ถ้าโรคเป็นนานๆ เยื่อบุข้อที่หนาขึ้นจะเบียดโครงสร้างของข้อที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้เกิดการเสียโครงสร้างซึ่งอาจพบการมีข้อเคลื่อนจากตำแหน่งที่ควรอยู่ (subluxation) เกิดการผิดรูปของข้อและความพิการ โดยตำแหน่งที่เกิดรอยโรคของมือมักเป็นที่ metacarpophalangeal (MCP), proximal interphalangeal (PIP) และ thumb interphalangeal (IP) joints
ส่วน distal interphalangeal (DIP) joints มักจะไม่เกิด ส่วนที่บริเวณข้อมือมักเกิดที่ radiocarpal, inferior radioulnar และ pisiform-triquetral joints

โดยลูกศรสีเหลืองคือ soft tissue swelling, ลูกศรสีฟ้าคือ joint space narrowing, ลูกศรสีแดงคือการมี erosion และลูกศรสีเขียวคือ destruction of the ulnar styloid
ส่วนรูปนี้แสดงให้เห็นถึง juxta-articular osteopenia

ข้อมูลอ้างอิงและภาพจาก
ตำราโรคข้อ สมาคมรูมาติึ่มแห่งประเทศไทย
http://www.learningradiology.com/archives05/COW%20161-Rheumatoid%20Arthritis-Hands/racorrect.htm
http://radiopaedia.org/articles/musculoskeletal-manifestations-of-rheumatoid-arthritis
http://emedicine.medscape.com/article/401271-overview
http://pmj.bmj.com/content/75/889/676.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น