วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

206. Nitroglycerin - sodium nitroprusside

ยาสองอย่างนี้ใช้ต่างกันอย่างไร ขนาดที่ใช้ [Nitroglycerin - Sodium nitroprusside]


Nitroglycerine injection (50mg /10mL)
ข้อบ่งใช้ :
ใช้รักษา Angina Pectoris
Congestive Heart Failure (โดยเฉพาะเกิดจาก acute myocardial infraction)
Hypertensive emergencies
แนวทางการสั่งใช้ยา :
ระวังการสับสนชื่อยาระหว่าง nitroglycerin และ nitroprusside
ขนาดยาและการปรับขนาดยา :
Initial dose : เริ่มที่ขนาด 5 mcg/min โดยให้ผ่านทาง infusion pump สามารถเพิ่มได้ทีละ 5 mcg/min ทุก 3 - 5 นาที ถ้าจำเป็น จนถึงขนาด 20 mcg/min ถ้ายังไม่ตอบสนองที่ขนาด 20 mcg/min ให้เพิ่ม เป็นทีละ 10 mcg/min ทุก 3 - 5 นาที จนถึงขนาด 200 mcg/min และการป้องกันการเกิด Methemoglobinemia หรือพิษยานั้น ห้ามให้ยาในอัตราเร็วเกิน 40 mcg/min
แนวทางการบริหารยา :
1. การให้ยาต้องฉีดแบบ IV Infusion เท่านั้น (ห้ามให้ IV push)
2. Dilution ที่ใช้อาจจะเป็น 5% Dextrose Inj. B.P. หรือ 0.9% NSS โดย สารละลายจะต้องอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วเท่านั้น เพราะภาชนะที่เป็น พลาสติก จะดูดสารละลายยาเข้าไปได้
3.ไม่ควรให้ยากับผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง หรือผู้ป่วยบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง เพราะยาอาจไปเพิ่มความดันในกระโหลกศีรษะได้, ไม่ควรให้ยากับผู้ป่วยที่เป็นต้อหิน เพราะยาอาจไปเพิ่มความดันของลูกตาได้, ไม่ควรให้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์ เพราะอาจ ทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้
4.ไม่ควรผสมสารละลายยา Nitroglycerin Injection กับยาตัวอื่นๆ
ข้อควรระวังในการใช้ยาและอาการข้างเคียง :
1. ต้องระวังกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของความดันโลหิตต่ำ เช่นเป็นลม วิงเวียน อ่อนเพลีย โดยเฉพาะความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนอิริยาบทอันเนื่องมาจากได้รับยาเกินขนาด ต้อง consult แพทย์ เพื่อลดขนาดยาลง
2. อาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่ ปวดศรีษะ เวียนหัว ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ เป็นลม tachycardia เป็นต้น
แนวทางการติดตามผลการใช้ยา :
Monitor Blood pressure, Heart rate, PCWP
Sodium nitroprusside มีตัวยา 50 mg/ vial
ข้อบ่งใช้
Hypertensive crisis, CHF, Reduce bleeding during Surgery รูปแบบยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล
Sodium nitroprusside inj. มีตัวยา 50 mg/ vial
ขนาดใช้ยา
เริ่มที่ 0.3 – 0.5 mcg/ kg/ min แล้วค่อยๆ เพิ่มครั้งละ 0.5 mcg/ kg/ min จนสามารถควบคุมอาการได้ หรือจนผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียน ( Maximum dose 10 mcg/ kg/ min ) อาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด
Hypotension, Hyperventilation, Tachycardia, Nuasea & Vomiting, Muscle twitching, Hypothyroidism แนวทาง

การสั่งใช้ยา
ระบุชื่อยาด้วยลายมือที่ชัดเจน ไม่ใช้ตัวย่อ กำหนดความเข้มข้นของสารละลายให้ครบถ้วนก่อนสั่งใช้ยา เช่น Sodium nitroprusside ( 1 : 10 ) เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการใช้สัดส่วนของสารน้ำต่อปริมาณยาที่ถูกต้องไม่ตรงกัน
แนวทางการบริหารยา
ควรละลายผงยากับ D5W หรือ Sterile water ประมาณ 2 - 3 ml ก่อน แล้วจึงผสมใน D5W หรือ NSS โดยสารละลายที่ได้ ให้ใช้ภายใน 24 ชม. หลังผสมทันที
ขณะที่ให้ยา ต้องใช้ อลูมิเนียมฟอล์ยหรือผ้าทึบหุ้มขวดยาหรือถุงน้ำเกลือจนถึงจุดที่ให้ยา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสลายตัวของยา
การบริหารยาให้แบบ IV infusion เท่านั้น ห้ามให้ IV push

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น