วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

253. Activated protein C for sepsis

Activated protein C for sepsis
Clinical therapeutics, The new england journal of medicine, december 31, 2009

Protein C เป็นพลาสมาโปรตีนโดยเป็น vitamin K dependent factor ที่ทำหน้าที่ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือด Va และ VIIIa (coagulation factor Va และ VIIIa) ในร่างกายไม่ให้เกิดการแข็งตัวของเลือดที่มากเกินไป แต่ยังอยู่ใน inactive formเมื่อ thrombin จับกับ cofactor thrombomodulin ที่ endothelial cellsจะทำให้เกิดการเปลี่ยน zymogen protein C เป็น active form ซึ่งก็คือ activated protein CActivated protein C เป็น anticoagulant และ profibrinolytic enzyme ที่มีความสามารถสูงในการยับยั้ง coagulation factor Va และ VIIIa รวมทั้งป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่มากเกินไป พบว่าการลดลงของprotein C ในผู้ป่วยที่มี sepsis สัมพันธ์กับการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการให้ Activated protein C จะทำให้ได้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะไปยับยั้ง systemic inflammatory responseในผู้ป่วยที่มี sepsis อย่างรุนแรง และมีการรายงานว่าสามารถยับยั้ง vascular dysfunction จากการกระตุ้นของ nitric oxide, apoptosis ของ lymphocytes และ endothelialcells, รวมทั้ง activation ของ neutrophils
มีคำแนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง (APACHE II มากกว่าหรือเท่ากับ 25 หรือมีภาวะ sepsisที่กระตุ้นการเกิด multiple organ failure, septic shock, หรือ sepsis กระตุ้น ARDS [acute respiratory distress syndrome]) โดยไม่มี absolute contraindication ที่ทำให้มีเลือดออก หรือมี relative contraindication แต่ประเมินแล้วได้ประโยชน์มากกว่าActivated protein ที่ใช้เป็น recombinant human activated protein C เรียกว่า d drotrecogin alfa (activated) [DrotAA]
การรักษาควรเริ่มทันทีที่ทำได้ และการให้ยังมีประโยชน์หลังจากไม่เกิน 24 ชม.หลังการเกิด sepsis ให้ติดตาม coagulation ระหว่างให้การรักษาและหยุดทันที่ถ้ามีภาวะเลือดออก โดยขนาดที่ใช้คือ 24 microgram/Kg/hour โดยให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 96 ชม.

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11/2/64 12:30

  I have been on blog Sites for a while now and today I felt like I should share my story because I was a victim too. I had HIV for 6 years and I never thought I would ever get a cure I had and this made it impossible for me to get married to the man I was supposed to get married to even after 2 years of relationship he broke up with me when he found out I was HIV positive. So I got to know about Dr. Itua on Blog Site who treated someone and the person shared a story of how she got cured and let her contact details, I contacted Dr. Itua and he actually confirmed it and I decided to give a try too and use his herbal medicine that was how my burden ended completely. My son will be 2 soon and I am grateful to God and thankful to his medicine too.Dr Itua Can As Well Cure The Following Disease…Alzheimer’s disease,Bechet’s disease,Crohn’s disease,Parkinson's disease,Schizophrenia,Lung Cancer,Breast Cancer,Colo-Rectal Cancer,Blood Cancer,Prostate Cancer,siva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity
  Syndrome Fibrodysplasia Ossificans ProgresSclerosis,Seizures,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpe ,Copd,Glaucoma., Cataracts,Macular degeneration,Cardiovascular disease,Lung disease.Enlarged prostate,Osteoporosis.Alzheimer's disease,
  Dementia.Lupus.
  ,Cushing’s disease,Heart failure,Multiple Sclerosis,Hypertension,Colo_Rectal Cancer,Lyme Disease,Blood Cancer,Brain Cancer,Breast Cancer,Lung Cancer,Kidney Cancer, HIV, Herpes,Hepatitis B, Liver Inflammatory,Diabetes,Fibroid, Get Your Ex Back, If you have (A just reach him on drituaherbalcenter@gmail.com Or Whatsapp Number.+2348149277967)He can also advise you on how to handle some marital's issues. He's a good man. 

  ตอบลบ