วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

239. Heparin

ยานี้มีข้อบ่งใช้อย่างไร ขนาดและการการปรับยาทำอย่างไร ข้อห้ามใช้
ข้อบ่งใช้ :-ใช้ป้องกันและรักษาภาวะ Thromboembolic disorder ได้แก่ ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
(deep vein venous thrombosis) และ pulmonary embolism หลังการผ่าตัด
-ใช้ป้องกันการแข็งตัวของเลือดในการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
-ใช้ป้องกันและรักษา peripheral arterial embolism
-ป้องกันการแข็งตัวของเลือดในขณะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ป้องกันการเกาะตัวของเลือดและ fibrin ตามข้อต่อและสายของอุปกรณ์ที่ใช้กับเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด
ขนาดยา :
-Acute myocardial infarction, Acute coronary syndrome, Unstable angina (high risk,
intermediated risk patient)
60-70 unit/kg IV bolus (maximum 5000 unit) then 12-15 unit/kg/hr (maximum 1,000 unit/hr)
-Central venous catheter maintenance
100 unit/ml 3-5 ml เติมในอุปกรณ์ โดยให้ปล่อยทิ้ง heparin ที่แช่ไว้เดิมก่อน
-Deep vein thrombosis
80 unit/kg IV bolus followed by continuous infusion 18 unit/kg/hr
การปรับยา : ตรวจติดตามPTT ทุก 6-8 ชม. หลังจาก continuous infusion
แล้วปรับขนาดยาดังนี้
-มากกว่า 3 x Control (3 เท่าของค่าปกติ) : ลด infusion rate 50%
-2-3 x Control (2-3 เท่าของค่าปกติ) : ลด infusion rate 25%
-1.5-2 x Control (1.5-2 เท่าของค่าปกติ) ให้เท่าเดิม

-น้อยกว่า 1.5 x Control (น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าปกติ) : เพิ่ม Infusion rate 25% สูงสุด 2500 unit/hr
ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดอกง่าย
- ไม่ควรให้ยาถ้าเกร็ดเลือด (platelet) ต่ำกว่า 100,000/ mm3 ยกเว้นกรณี keep arterial line หรือ central line
- ใช้ในหญิงมีครรภ์ได้ เพราะยาไม่ผ่านรก

http://www.mnst.go.th/dicpharmacy/INFORMATION/HAD/Anticoagulants.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น