วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

207. Magnesium sulfate injection

ยานี้มีข้อบ่งชี้อย่างไรบ้าง ขนาดที่ใช้ ความแรง/ขนาดบรรจุ
Magnesium sulfate 50 % ในสารละลาย 2 ml
Magnesium sulfate 1 gm ในสารละลาย 2 ml
Magnesium 8.12 mEq ในสารละลาย 2 ml
ข้อบ่งใช้
ใช้รักษาภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ (Hypomagnesemia)
ใช้ป้องกันอาการชักในผู้ป่วย preeclampsia, eclampsia
ใช้รักษาภาวะ Cardiac arrhythmias (VT/VF) ที่เกิดจาก hypomagnesemia
A. Hypomagnesemia
• Neonate:IV 25-50 mg/kg/dose (0.2-0.4 mEq/kg/dose)ทุก 8-12 ชม.2-3 dose
• Children:IM,IV 25-50 mg/kg/dose (0.2-0.4 mEq/kg/dose) ทุก 4-6 ชม. 3-4 dose maximum single dose 2000 mg (16 mEq) maintenance IV 30-60 mg/kg/dose (0.25-0.5 mEq/kg/day)
• ผู้ใหญ่:IM, IV 1 gm (8 mEq) ทุก 6 ชม.4 dose กรณี severe hypomagnesemia ให้ 5 gm เจือจางด้วย D5W หรือ NSS 1000 ml ให้ IV infusion ช้า ๆ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
B. Eclampsia, preeclampsia (ขนาดยาสูงสุด 30-40 gmต่อวัน)
1. เริ่มให้ 4-5 gm เจือจางใน D5W หรือ NSS 250 ml ให้ IV infusion ช้า ๆ อย่างน้อย 30 นาที พร้อมกับให้ IM 10 gm (โดยแบ่งฉีดเข้าสะโพกข้างละ 5 gm) แล้วตามด้วยการฉีดเข้าสะโพกครั้งละ 5 gm ทุก 4 ชม. หรือ
2. เริ่มให้ 4-5 gm เจือจางใน D5W หรือ NSS 250 ml ให้ IV infusion ช้า ๆ อย่างน้อย 30 นาที ตามด้วย constant IV infusion 1-3 gm/hour หรือ
3. เริ่มให้ 4 gm ในรูป 10 % หรือ 20 % ให้ IV ช้า ๆ อย่างน้อย 3-4 นาที ตามด้วย 4-5 gm IMสลับสะโพกแต่ละข้างทุก 4 ชม. หรือ
4. เริ่มให้ 4 gm ในรูป 20 % ให้ IV infusion ช้า ๆ อย่างน้อย 20 นาที ตามด้วย IV infusion 2-3 gm/hour

C. Life-threatening arrhythmia
• IV 1-2 gm(8-16 mEq) ใน D5W 100 ml บริหารยาช้า ๆ อย่างน้อย 5-60 นาที แล้วตามด้วย IV infusion 0.5-1 gm/hour หรือ
• IV 1-6 gm บริหารยาช้า ๆ แล้วตามด้วย(บางราย) IV infusion 3-20 mg/min เป็นเวลา 5-48 ชม. ขึ้นกับการตอบสนองของผู้ป่วยและระดับของ serum magnesium
D. ผู้ป่วยไตบกพร่อง ควรลดขนาดยาลงร้อยละ 50
E. ไม่ควรให้ยาในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่อง (CrCL น้อยกว่า 25 ml/minute) หากจำเป็นต้องใช้ยา ควรติดตามระดับของแมกนีเซียมในเลือดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิด magnesium intoxication

การบริหารยา IV
1. IV push ต้องเจือจางยาก่อนให้ โดยไม่ควรให้ยาด้วยอัตราเร็วเกินกว่า 150 mg/min
2. IV infusion ไม่ควรให้ยาด้วยอัตราเร็วเกินกว่า 2 gm/hour (เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด hypotension) กรณีฉุกเฉินอาจให้ได้ 4 gm/hour (เช่น eclampsia, seizure)
ความเข้มข้นของยา
1. การให้ยาทาง IV ควรเจือจางให้มีความเข้มข้นของยาน้อยกว่า 20 %(200mg/ml) และอัตราเร็วในการให้ยาไม่เกิน 150 mg/min
2. การให้ยาทาง IM แนะนำให้ใช้ความเข้มข้น 25-50 % ในผู้ใหญ่และ 20 % ในเด็ก
• Compatible solution: D5W, NSS
การติดตามผู้ป่วยหลังการให้ยา
• Serum magnesium หลังจากให้ยาไปแล้วอย่างน้อยวันละครั้ง
• Blood pressure
• Sign of arrhythmia, respiratory and CNS depression
• ประเมินอาการพิษจากยาก่อนให้ยาทุกครั้ง โดยตรวจดูว่า
Deep tendon reflex ยังคงอยู่, หายใจอย่างน้อย 16 ครั้งต่อนาที, ปัสสาวะอย่างน้อย 100 ml ใน 4 ชม.
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
• Hypotension, asystole (occur with rapid administration), Diarrhea, depressed neuromuscular transmission and deep tendon reflexes
อาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด
• Serum magnesium > 4 : deep tendon reflex ถูกกด
• Serum magnesium > 10 : deep tendon reflex จะหายไป
Respiratory paralysis
Heart block
การแก้พิษ: ให้ IV calcium gluconate, hemodialysis


http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:fux_5eUUcq8J:dissurat.net/index2.php%3Foption%3Dshowfile%26tbl%3Dhome%26id%3D50+magnesium+sulfate&hl=th&gl=th&sig=AHIEtbS3-ScwH_1l1VagGfwqqbMGBpmMTQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น