วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,205. คู่มือโรคติดต่อทั่วไป เล่ม 1

คู่มือโรคติดต่อทั่วไป เล่ม 1
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

หนังสือวิชาการ คู่มือโรคติดต่อทั่วไปเล่มนี้ ได้อาศัยองค์ความรู้ที่ได้แปลและเรียบเรียงจาก Control of Communicable Diseases in Manual เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้คู่มือมากขึ้น โดยการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ และคณะทำงานที่รับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไปจึงจัดทำ คู่มือโรคติดต่อทั่วไป ขึ้นโดยมุ่งหวังให้ แพทย์ และ บุคลากรสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เพื่อพัฒนางานให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
Link download http://thaigcd.ddc.moph.go.th/academics/download/25

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น