วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,212. The coagulopathy of chronic liver disease

The coagulopathy of chronic liver disease
Review rticle
Mechanisms of disease
N Engl J Med    July 14, 2011

โรคตับเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะท้าย จะพบอาการทางคลินิกคือการมีเลือดออกและการลดลงของระดับปัจจัยที่จะนำไปสู่การแข็งตัวของเลือด(procoagulant factors) เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น factor VIII และปัจจัย von Willebrand ซึ่งจะมีระดับสูงขึ้น
   การลดระดับของ procoagulants มักเกิดพร้อมกับการลดลงในระดับของสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด(anticoagulants)ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่น antithrombin และโปรตีน C
  ในทางสรีรวิทยาของระบบการแข็งตัวจะพบว่ามีความสมดุลการทำงานทั้งสองฝ่ายที่ตรงข้ามกันดังที่กล่าวข้างต้น แต่กลไกสำคัญของการลดลงพร้อมกันของทั้งสอง คือทั้ง procoagulants และ anticoagulants ในผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังนี้ ได้มีการให้ความสนใจมาเป็นเวลาหลายปี เป็นผลให้โรคตับเรื้อรังยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างของความผิดปกติของการมีเลือดออกที่เกิดขึ้นมาภายหลัง(acquired bleeding disorders)ที่ถูกเขียนในตำราโลหิตวิทยาโดยส่วนใหญ่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานของการแข็งตัว (เช่นการวัดค่าprothrombin time และ activated partial-thromboplastin time) ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการมีเลือดออก
เนื้อหาโดยละเอียดของบทความประกอบด้วย
The Hemostatic System in Chronic Liver Disease
  -Coagulation
  -Platelets
  -Fibrinolysis
Procoagulant Imbalance in Chronic Liver Disease
  -General Features
  -Laboratory Detection
Possible Clinical Implications of Procoagulant Imbalance
  -Peripheral-Vein Thrombosis
  -Arterial Thrombosis
  -Portal-Vein Thrombosis
  -Liver Fibrosis
Conclusions
Source Information


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น