วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,224. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

กรมควบคุมโรคตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เชิญแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวโน้มของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งโรคที่เป็นปัญหาขึ้นแล้ว รวมทั้งโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือแพร่เข้ามาจากนอกประเทศ และได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการ วิธีปฏิบัติ คำแนะนำ รวมถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโรคดังกล่าว นำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขเล่มนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น