วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,228. แนวทางการดำเนืนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการะบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พศ. 2553

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการะบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พศ. 2553

การระบาดใหญ่ทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาจนมีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบรุนแรงด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากตามมา จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 ประเทศทั่วโลกพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช5เอ็น1 (H5N1) ในปี 2547
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ในปี 2552 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ไข้หวัดใหญ่ (H1N1) 2009” และโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างสัตว์มาสู่คน ที่ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ จึงมีความเสี่ยงของการกลายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคนที่มีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จึงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง


Link download http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/images/file/file-2011-02-23-7.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น