วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,226. Deep venous thrombosis in pregnancy

หญิง 38 ปี ตั้งครรภ์ GA 10 wks. และเป็น DVT of right leg จะให้ยา Anticoagulantอย่างไรครับ?


ยาวอร์ฟารินเป็นข้อห้ามในการตั้งครรภ์เนื่องจากยาวอร์ฟารินสามารถผ่านรกและมีผลกับทารกในครรภ์ มี teratogenic effect และทำ ให้เกิดเลือดออกในทารกได้ หากเกิดการตั้งครรภ์และได้รับยาวอร์ฟารินตลอดช่วงของการตั้งครรภ์ ทารกจะมีโอกาสเกิด warfarin embryopathy ซึ่งมีลักษณะได้แก่ nasal hypoplasia, stippled epiphyses ได้ร้อยละ 6.4 โดยโอกาสจะสูงสุดถ้าได้รับยาวอร์ฟาริน ในระหว่างอายุครรภ์ 3 เดือนแรก แต่จะมีโอกาสเกิดน้อยมากถ้าขนาดของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานน้อยกว่า 5 มก.ต่อวัน และถ้ามารดาได้รับยาวอร์ฟารินในช่วงใดก็ตามของการตั้งครรภ์ทารกมีโอกาสเกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งอาจเกิดจาก intracranial hemorrhageได้ถึงร้อยละ 3 หากมารดาได้รับยาวอร์ฟารินในระยะใกล้คลอดทารกมีโอกาสเกิด intracranial hemorrhageได้ร้อยละ 12 และโอกาสจะสูงขึ้นถ้าใช้หัตถการต่างๆในการช่วยคลอด
   ผู้ป่วยที่มี venous thromboembolism (VTE) และกำลังตั้งครรภ์ ควรใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็น low molecular weight heparin (LMWH) หรือ unfractionated heparin (UFH) ตลอดช่วงที่ตั้งครรภ์

Ref:แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรัประทาน 

1 ความคิดเห็น: