วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,211. แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสุขภาพ

แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสุขภาพ
Recommendations on immunization of Health Care Personnel

การดูแลสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากกิจกรรมหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย กิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติอาจส่งผลให้บุคลากรได้รับเชื้อจากผู้ป่วย จากเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย หากบุคลากรขาดความระมัดระวัง นอกจากนี้หากบุคลากรเจ็บป่วยและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องหรือบุคลากรปฏิบัติตัวขณะเจ็บป่วยไม่ถูกต้อง บุคลากรอาจเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน หรือสู่สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล


http://whothailand.healthrepository.org/handle/123456789/736?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น