วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,229. คู่มือการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

คู่มือการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ

กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดทำ เอกสารวิชาการเรื่องการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ โดยมุ่งหวังให้แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อประชาชนจะได้ความปลอดภัยจากโรคอาหารเป็นพิษ และมีสุขภาพที่ดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น