วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,209. Bridging anticoagulation

ผู้ป่วยชาย 57 ปี DM, HT และใส่ลิ้นหัวใจเทียมเนื่่องจากเคยมีลิ้นไมทรัลรั่ว ตอนนี้การเต้นของหัวใจยังเป็น AF รับประทานยา warfarin อยู่ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อตัดเนื้องอกจากกระเพาะอาหาร จะให้การดูแลเรื่องยา Anticoagulation อย่างไร ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด?

-ผู้ป่วยที่มี Mechanical valve หรือ atrial fibrillation หรือ venous thromboembolism ที่มีโอกาสสูงต่อการเกิด thromboembolismแนะนำ ให้ใช้ bridging anticoagulation ขณะที่หยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด
-แนะนำ ให้ใช้ IV UFH เมื่อระดับ INR ต่ำกว่า 2 หรือ subcutaneous LMWH
-เมื่อได้ therapeutic dose SC LMWH หรือ SC unfractionated heparin แนะนำ ให้หยุดยาก่อนการทำ หัตถการ12-24 ชั่วโมง โดยที่ให้ SC LMWH ในขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดปกติ (ถ้าได้once daily dose) ปรับให้เป็น dose เช้า และให้เฉพาะ dose เช้าในผู้ป่วยที่ได้ bid dose ส่วนผู้ป่วยที่ได้ IV UFH แนะนำให้หยุดUFH ประมาณ 4-6 ชั่วโมงก่อนการทำ หัตถการ
-ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเล็กหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกน้อย และได้รับ therapeutic dose LMWH ใน bridging therapyแนะนำ ให้ เริ่มLMWH ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังหัตถการและเมื่อไม่มีเลือดออก
-ในผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดใหญ่หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกสูงควรพิจารณาให้ therapeutic dose LMWH, หรือ low doseLMWH/ UFH หลังการท�ำ หัตถการ 48-72 ชั่วโมง โดยประเมินโอกาสเกิดเลือดออกก่อนเริ่มให้ยา
-หลังการทำ หัตถการและเริ่มให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานควรให้ LWMH หรือ UFH จนกระทั่ง INR อยู่ในระดับที่ต้องการ 3 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น