วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,700 Diagnostic scoring system for atypical autoimmune hepatitis in adults


บางครั้งอาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบ จะเป็น  autoimmune hepatitis หรือไม่ สามารถให้การวินิจฉัยโดยการตัด (exclude) โรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับตับ ได้แก่โรคทางด้านพันธุกรรม ไวัรัสตับอักเสบ ยาที่มีผลต่อตับ และอัลกอฮอล์ ออกไป ซึ่งการวินิจฉัยมักไม่ยากนักในกรณีที่มีลักษณะตรงไปตรงมา (สามารถสืบค้นอ่านแนวทางหรือเกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่มเติมได้) แต่กรณีที่มีลักษณะไม่ตรงไปตรงมาอาจต้องดูเกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่ม โดยการใช้ diagnostic scoring system for atypical autoimmune hepatitis in adults ช่วยดังตารางด้านล่างครับ

ลักษณะ
ปัจจัย
คะแนน
เพศ
ผู้หญิง
+2
อัตราส่วนของ Alk Phos:AST (หรือ ALT)
>3 
<1.5
-2
+2
แกมม่าโกลบูลินหรือ IgG (จำนวนเท่าที่สูงกว่าค่าปกติตัวบน)
>2.0
1.5-2.0
1.0-1.5
<1.0
+3
+2
+1
0
ANA, SMA, หรือ anti-LKM1 titers
>1:80
1:80
1:40
<1:40
+3
+2
+1
0
AMA
เป็นบวก
-4
มีสิ่งบ่งชี้ว่ากำลังมีการติดเชื้อไวรัส
เป็นบวก
เป็นลบ
-3
+3
ยาที่มีพิษต่อตับ
ใช่
ไม่ใช่
-4
+1
ดื่มอัลกอฮอล์
<25 กรัม/วัน
>60
กรัม/วัน
+2
-2
มีโรคทางด้านอิมมูนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
โรคอิมมูนอื่นที่ไม่ใช่โรคของตับ
+2
มีออโตแอนติบอดี้อื่นๆ *
Anti-SLA/LP, actin, LC1, pANCA
+2
ลักษณะของเซล
มีลักษณะ interface hepatitis
พบPlasma cells
มีลักษณะของ Rosettes
ไม่ใช่ลักษณะข้างบน 3 ข้อที่กล่าวมา
มีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินน้ำดี
มีลักษณะที่แปลกไปจากเดิม
+3
+1
+1
-5
-3
-3
HLA
DR3 หรือ DR4
+1
การตอบสนองต่อการรักษา
ดีขึ้น
ดีขึ้นแล้วกับเป็นซ้ำ

+2
+3
คะแนนก่อนการรักษา
ยืนยันการวินิจฉัยแน่นอน
น่าจะใช่
คะแนนหลังการรักษา
ยืนยันการวินิจฉัยแน่นอน
น่าจะใช่


>15
 
10-15
 

>17
12-17

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น