วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,709 แนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา

จากคลังความรู้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาประกอบไปด้วย
บทที่ 1 สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลต่อร่างกาย
บทที่ 2 ภาวะโรคในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา การวินิจฉัย และโรคร่วมที่พบบ่อย
บทที่ 3 ภาวะถอนพิษ และแนวทางการป้องกนรักษา
บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยสุรา
บทที่ 5 การป้องกันการกลับดื่มซ้ำ
บทที่6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่มีสมองเสื่อม (dementia) หรือภาวะพร่องด้านการคิด (cognitive impairment)

Link download: http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/kmdms/link_km/alcohol1.pdf

1 ความคิดเห็น: