วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,696 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555


แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 
( Thai Hypertension Society: Guidelines in the Treatment of Hypertension 2012 )
เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การวินิจฉัย
ตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตอนที่ 3 การรักษา
ตอนที่ 4 การติดตามผู้ป่วย
ตอนที่ 5 การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในโรคเฉพาะกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น