วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,722 คู่มือยาจิตเวชชุมชน

 โดยคณะกรรมการบริหารระบบการใช้ยาและงานสุขภาพจิตชุมชน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ยาทางจิตเวช
-การออกฤทธิ์ของยาจิตเวช
-กลุ่มยารักษาโรคจิต (Antipsychotic drugs)
-ตัวอย่างรูปแบบยารักษาโรคจิต
-ยาคลายกังวล (Antianxiety drugs)
-ตัวอย่างรูปแบบยาคลายกังวล
-กลุ่มยารักษาอาการเศร้า (Antidepressant drugs)
-ตัวอย่างรูปแบบยารักษาอาการซึมเศร้า
-ยาทำให้อารมณ์คงที่ (Mood Stabilizers)
-ตัวอย่างรูปแบบยาทำให้อารมณ์คงที่
-ขนาดยาจิตเวชที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุ
-ขนาดยาจิตเวชที่ใช้ได้สูงสุดต่อวัน
-Drug-Drug, Drug-Food Interaction ของยาจิตเวช


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น